Otomatik Değerlendirme ve Geri Bildirim Sistemi

Temel Bilgi Teknolojisi Becerilerinin Kazandırılmasına Yönelik Geliştirilen Otomatik Değerlendirme ve Geri Bildirim Sistemi ile Verilecek Sosyal Paylaşım Temelli ve Bilgisayar Temelli Geri Bildirimin Öğrenme Performansına ve Öz-Yeterlilik Algısına Etkisi konusu proje kapsamında incelenmiştir. 

Öğrenme-öğretme sürecini etkili kılan en önemli öğelerinden birisi geribildirimdir. Farklı geribildirim türlerinin ve yaklaşımlarının incelendiği birçok çalışmada görülmüştür ki geribildirim, öğrenme performansını arttırmakta ve bilgiyi daha kalıcı yapmaktadır. Bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda ortaya çıkan çalışma alanlarından birisi de bilgisayar tabanlı geribildirim sistemlerinin tasarımıdır. Bazı bilgi ve becerilerin kazanılmasını desteklemek için çeşitli otomatik geribildirim sistemleri tasarlanmış ve etkilikleri araştırılmıştır. Bu çalışmada ise daha öncekilerden farklı olarak, temel bilgi teknolojileri derslerinde öğrencilerin kelime işlemci programı kullanırken yararlanabilecekleri bir otomatik geribildirim sisteminin oluşturulması ve daha sonra bu sistemin farklı kullanımları için etkinliğinin test edilmesi amaçlanmaktadır. 

Genel olarak bu çalışmanın amacı hazırlanacak bir bilgisayar tabanlı geribildirim sisteminin, öğrencilerin, temel bilgisayar becerilerinden olan bazı ofis uygulamalarını öğrenmelerine katkısını incelemektir. Daha spesifik bağlamda ise bu çalışmada, hazırlanacak bir bilgisayar tabanlı geribildirim sisteminin iki farklı uygulamasının (geribildirim sistemin otomatik olarak geribildirim sağlaması ve sistemin sosyal paylaşım ile geribildirim sağlaması) temel bilgisayar becerilerinden kelime işlemci becerilerini öğrenmeye etkisi incelenecektir. Bu çalışma bir prototip çalışması olarak düşünüldüğünden, beceri kazanımları sadece kelime işlemci becerileri ile sınırlandırılmıştır. Prototip yazılımı kelime işlemci becerilerini kazandırmada için etkili olarak bulunursa, aynı yazılım teknikleri yaklaşımı diğer temel bilgisayar becerilerine (hesap tablosu, sunu gibi) adapte edilebilir. 

Şekilde görüldüğü gibi bir sistem tasarlanmış ve farklı kullanıcı gruplarının etkileşimin yüksek olduğu bir öğrenme ortamında bu platformu kullanması sağlanmıştır.

Proje, TUBİTAK 1001 programı kapsamında desteklenmiştir.

2015-09-11, Cuma